کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس ها، ساکولنت ها و تفاوت های آن ها

کاکتوس ها، ساکولنت ها و تفاوت های آن ها :   ساکولنت ها :   در بیشتر موارد چنین پنداشته می شود که هر گیاهی با اندام گوشتی کاکتوس می باشد، در صورتی که این…