کراسولا
نمایش
  کراسولا کمپ فایر (crassula campfire)   اغلب ساکولنت ها و از جمله کراسولا کمپ فایر (کراسولا آتشی)، گیاهانی بومی…
  کراسولا ماسکوسا (بندکفشی) (crassula muscosa)   کراسولا ماسکوسا کراسولا ماسکوسا (بندکفشی) ساکولنتی بسیار کم توقع برای نگهداری و پرورش…
کراسولا معبد بودا (crassula buddha’s temple) کراسولا معبد بودا دارای برگ های گوشتی هم مرکز و موج دار می باشد…

سبد خرید