سدوم
نمایش
  سدوم روبروتینکتوم (sedum rubrotictum)   نام علمی این ساکولنت سدوم روبروتینکتوم (sedum rubrotinctum) و از خانواده Crassulaceae می باشد.…
  ساکولنت گرپتو سدوم (graptosedum verahiggins)   ساکولنت گرپتو سدوم که به غروب کالیفورنیا مشهور است، ساکولنت محبوبی از خانواده…
  ساکولنت گرپتوسدوم (graptosedum verahiggins)   ساکولنت گرپتوسدوم که به غروب کالیفورنیا مشهور است، ساکولنت محبوبی از خانواده کراسولاسه (crassulaceae)…

سبد خرید